Księgarnia geograficzna. Książki z zakresu: matura - geografia, podręczniki, repetytoria, roczniki statystyczne, testy geograficzne oraz oferta turystyczna - przewodniki, mapy, poradniki, atlasy.
 
Login:
Hasło:
 
  Mamy już 98122 użytkowników. [rejestracja]  
Sieć GeoZone.pl
galajurken
billige brudekjoler
avondjurken,avondjurken online

Państwa świata  |  Dane statystyczne  |  Olimpiada geograficzna  |  Słownik geograficzny  |  Testy geograficzne  |  Książki  |  Forum geograficzne

Podręczniki - książki geograficzne - księgarnia geograficzna


Podręczniki do gimnazjum

119 Wędrówki geograficzne Zeszyt ćwiczeń dla klasy II gimnazjum (wyd.3)
Adamus Urszula, Lewandowski Krzysztof, Adamus Urszula
wyd. PWN, liczba stron: 152

Geografia - Wędrówki geograficzne Zeszyt ćwiczeń dla klasy II gimnazjum (wyd.3)
Opis:

Zeszyt ćwiczeń będący jest uzupełnieniem podręcznika do geografii dla klasy II gimnazjum pt.: "Wędrówki geograficzne".

zadaj pytanie: snaakee


Podręczniki do liceum

149 Geografia fizyczna ogólna i Polski podręcznik dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników zakres podstawowy i rozszerzony
Baraniecki Leszek, Skrzypczak Władysław
wyd. Efekt, liczba stron: 280

Geografia - Geografia fizyczna ogólna i Polski podręcznik dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników zakres podstawowy i rozszerzony
Opis:

Układ treści niniejszego podręcznika odpowiada Programowi nauczania geografii w liceum ogólnokształcącym, profilowanym i technikum. Umożliwia uczniom realizującym program w zakresie podstawowym zapoznanie się z zagadnieniami prezentowanymi w ramach zakresu rozszerzonego. Podręcznik wyodrębnia zagadnienia dotyczące środowiska geograficznego Polski.

zadaj pytanie: snaakee


150 Geografia ekonomiczna
Skrzypczak Władysław
wyd. Efekt, liczba stron: 355

Geografia - Geografia ekonomiczna
Opis:

Prezentowana książka została pomyślana jako repetytorium wiedzy geograficznej o współczesnym świecie.Uwzględniono w niej wszystkie ważniejsze zagadnienia obowiązujące do matury i egzaminów wstępnych, starając się wyjaśnić podstawowe mechanizmy rządzące rozwojem gospodarki światowej i polskiej.Niniejsza edycja zawiera dodatkowo leksykon terminów geograficznych i ekonomicznych.

zadaj pytanie: snaakee


121 Geografia fizyczna ogólna
Baraniecki Leszek i inni
wyd. Efekt, liczba stron: 223

Geografia - Geografia fizyczna ogólna
Opis:

Ogólne wiadomości o mapie, Ziemia jako planeta Układu Słonecznego, Magnetosfera, Atmosfera, Hydrosfera, Litosfera i wnętrze Ziemi, kształtowanie powierzchni Ziemi, biosfera i pedosfera, człowiek w środowisku geograficznym. Książka prezentuje wszystkie najważniejsze procesy fizyczne i chemiczne, zachodzące na naszej planecie.

zadaj pytanie: snaakee


16 Geografia społeczno-ekonomiczna świata i Polski
Skrzypczak Władysław

Geografia - Geografia społeczno-ekonomiczna świata i Polski
Opis:

Bardzo dobra książka, merytorycznie na wysokim poziomie, solidnie opracowana. Z taką wiedzą na maturą będziecie mogli iść bez obaw, a nie jeden dzięki przerobieniu tej pozycji będzie mógł spróbować swoich sił w Olimpiadzie Geograficznej.

zadaj pytanie: snaakee


Podręczniki na studia

63 Repetytorium z geografii gospodarczej
Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Fierli
wyd. PWE, liczba stron: 316

Geografia - Repetytorium z geografii gospodarczej
Opis:

Treścią książki są zagadnienia ekonomicznogeograficzne świata i Polski. DObór informacji został podporządkowany m.in. konieczności uwypuklenia różnic występujących między krajami czy wewnątrz nich w zakresie struktury i rozmieszczenia ludności, poziomu rozwoju przemysłu, rolnictwa, transportu, handlu zagranicznego. Przedstawiono nie tylko rozmieszczenie i zróżnicowanie poziomu rozwoju poszczególnych działów gospodarki w różnych krajach i regionach, lecz także wyjaśniono przyczyny, które na to wpłynęły. Scharakteryzowano wybrane elementy środowiska przyrodniczego, mające istotny wpływ na gospodarkę i ochronę środowiska.

zadaj pytanie: snaakee


128 Teofil Lijewski, Bogdan Mikułowski, Jerzy Wyrzyk
Geografia turystyki Polski
wyd. PWE, liczba stron: 378

Geografia - Teofil Lijewski, Bogdan Mikułowski, Jerzy Wyrzyk
Opis:

Polska, mimo dysproporcji w zagospodarowaniu turystycznym i względnego przeludnienia turystycznego niektórych regionów, należy do grona państw o znacznych możliwościach rozwoju turystyki. Ciągle jednak jesteśmy krajem stosunkowo mało znanym na międzynarodowym rynku turystycznym. W pracy ukazano atrakcyjność turystyczną Polski, a także możliwości dalszego rozwoju ruchu turystycznego. Omówiono walory turystyczne Polski, tj. te cechy i elementy środowiska przyrodniczego oraz te przejawy działalności człowieka, które mają znaczenie dla turysty. Szczególną uwagę zwrócono na walory wypoczynkowe, krajoznawcze i specjalistyczne. Zajęto się także zagospodarowaniem turystycznym naszego kraju, a zwłaszcza bazą noclegową, gastronomiczną i towarzyszącą oraz infrastrukturą transportową, przy czym szczególną uwagę zwrócono na gospodarcze aspekty turystyki. Na zakończenie zaprezentowano najważniejsze regiony turystyczne kraju, a więc obszary, które wyróżniają się swoimi walorami i skupiają większość ruchu turystycznego. Książka jest przeznaczona dla studentów geografii, nauczycieli, młodzieży szkolnej i stałych odbiorców literatury geograficznej.

zadaj pytanie: snaakee


122 Geografia ekonomiczna ujęcie dynamiczne
Domański Ryszard
wyd. PWN, liczba stron: 320

Geografia - Geografia ekonomiczna ujęcie dynamiczne
Opis:

Podręcznik przeznaczony dla studentów i pracowników naukowych uczelni ekonomicznych oraz kierunków geograficznych i ekonomicznych na uniwersytetach i w wyższych szkołach pedagogicznych. Autor w nowoczesny sposób omawia zagadnienia geografii ekonomicznej, traktując przestrzeń geograficzną jako gwałtownie zmieniający się układ. W książce zaprezentowane zostały zagadnienia takie, jak: przekształcenia środowiska przyrodniczego; różnorodne potrzeby i zachowania społeczne; rozwój ośrodków miejskich, rozwój regionalny, urbanizacja wsi; wprowadzanie nowoczesnych technologii i nowych produktów; konkurencyjność gospodarki w skali międzynarodowej; globalizacja; tworzenie ponadnarodowych przedsiębiorstw i struktur gospodarczych, polityka przestrzenna oraz środowiskowa. Omawiane zagadnienia zilustrowane są licznymi odwołaniami do polskich i zagranicznych badań i doświadczeń.

zadaj pytanie: snaakee


127 Geografia przemysłu
Wieloński Andrzej
wyd. Wydawnictwa UW, liczba stron: 144

Geografia - Geografia przemysłu
Opis:

Podręcznik omawia teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju przemysłu w przestrzeni geograficznej. Opisuje mechanizmy tworzenia się wielkich centrów naukowo-produkcyjnych, powstawania potężnych korporacji międzynarodowych, relokacji przedsiębiorstw w miejsca, gdzie są korzystniejsze warunki, przede wszystkim ekonomiczne, porusza zagadnienia lokalizacji nowych ośrodków przemysłowych w Azji i Ameryce Południowej. Obecnej transformacji towarzyszy troska o zachowanie walorów przyrodniczych i ochrona zasobów dla przyszłych pokoleń, polegająca na wdrażaniu programów zrównoważonego rozwoju, wprowadzaniu ekonomicznych systemów ochrony środowiska oraz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii. Jest to kompendium wiedzy teoretycznej i faktograficznej, dotyczącej ekonomicznych, ekologicznych i przestrzennych konsekwencji zmian strukturalnych w przemyśle światowym, których źródłem jest współczesna rewolucja przemysłowa i telekomunikacyjna, w tym zwłaszcza wpływ badań naukowych i prac rozwojowych na konkurencyjność przemysłu oraz globalizacja działalności gospodarczej. Znaczący wpływ na nie ma również konieczność przeciwdziałania globalnym zagrożeniom ekologicznym.

zadaj pytanie: snaakee


123 Geografia gospodarcza świata
Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Fierli
wyd. PWE, liczba stron: 520

Geografia - Geografia gospodarcza świata
Opis:

Opracowanie wykracza poza tradycyjny schemat podręczników geografii ekonomicznej. Autorzy, zespół pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej, postawili sobie za cel przedstawienie: podstawowych różnic występujących między poszczególnymi krajami w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, roli międzynarodowych powiązań gospodarczych, przestrzennego układu wybranych zagadnień ludnościowych oraz poszczególnych działów gospodarki (rolnictwo, przemysł, transport, wymiana międzynarodowa).

zadaj pytanie: snaakee


124 Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Fierli
Geografia gospodarcza świata
wyd. PWE, liczba stron: 520

Geografia - Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Fierli
Opis:

Opracowanie wykracza poza tradycyjny schemat podręczników geografii ekonomicznej. Autorzy postawili sobie za cel przedstawienie: podstawowych różnic występujących między poszczególnymi krajami w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, roli międzynarodowych powiązań gospodarczych, przestrzennego układu wybranych zagadnień ludnościowych oraz poszczególnych działów gospodarki. Treść wykładu jest bogato ilustrowana mapami i wykresami.

zadaj pytanie: snaakee


130 Oceany morza Leksykon
Maj Szatkowska Joanna (oprac.)
wyd. Wiedza Powszechna, liczba stron: 2004

Geografia - Oceany morza Leksykon
Opis:

Leksykon stanowi zwięzłe kompendium wiadomości na temat mórz i oceanów świata. Zawiera ich kompleksowi opis, zarówno pod względem oceanograficznym, jak i geograficznym: charakterystykę morfometryczną, morfologiczną i klimatyczną, opis prądów morskich, świata roślinnego i zwierzęcego, a także opis wykorzystania zasobów naturalnych oceanów. Uzupełnieniem leksykonu jest słowniczek terminów oceanograficznych i geograficznych użytych w tekście, a także schematyczne mapy ukształtowania dna oceanów oraz przebiegu ciepłych i zimnych prądów morskich.

zadaj pytanie: snaakee


131 Strategiczna polityka handlu międzynarodowego
Tomasz Rynarzewski
wyd. PWE, liczba stron: 252

Geografia - Strategiczna polityka handlu międzynarodowego
Opis:

Książka jest pierwszym w polskim piśmiennictwie ekonomicznym zwartym opracowaniem przedstawiającym w sposób kompleksowy koncepcję szeroko opisywaną w światowej literaturze ekonomicznej już od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia strategicznej polityki handlu międzynarodowego, która pojawiła się jako reakcja na zachodzące w gospodarce światowej przeobrażenia przejawiające się między innymi w rozwoju rynków niedoskonałych, rosnącej roli korporacji multinarodowych, możliwości osiągania korzyści ze skali wytwarzania czy też we wzroście znaczenia branż zaawansowanych technologicznie. Ta ewolucja gospodarki światowej wytworzyła potrzebę poznania strategicznych zachowań przedsiębiorstw, a w ich kontekście także odpowiedzi na pytanie, jaka jest rola rządów państw w procesie stosowania interwencyjnych narzędzi polityki handlowej. Zagadnienia poruszane w książce nie tylko są aktualne, ale mają też podstawowe znaczenie w dyskusji na temat realizowanej obecnie i przyszłości polityki handlu międzynarodowego oraz wiążącej się z tym konieczności wypracowania strategii umożliwiającej odniesienie sukcesu na światowych rynkach.

zadaj pytanie: snaakee
Podręczniki - książki geograficzne - księgarnia geograficzna.
GeoZone.pl © 2004-2024 Damian Nowak i Rafał Czerwonka. [polityka prywatności] [kontakt]